Sets

E. Quigley 2 7 (7)  6 (5)  7 (7) 
Gong Mao-Xin 1 6 (3)  7 (7)  6 (4) 

Tours